Edictes

Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11163 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10343 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9312 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9307 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances municipals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8583 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública d'una modificació puntual del POUM
Exercici: 2021 Bop: 189-0 Edicte: 8123 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7679 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic PEU-01
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7442 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6348 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5287 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020