Edictes

Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7679 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic PEU-01
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7442 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6348 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5287 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4776 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4307 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3558 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2903 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2285 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 984 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Licitació de l'obra municipal ordinària anomenada Projecte de pavimentació d'un tram del carrer de Les Carreres i d'un tram del carrer del Clascar