Projectes en exposició

En aquest apartat podeu consultar els expedients urbanístics que es troben en el tràmit d’informació pública.

 – Modificació Puntual 1 del POUM en sòl no urbanitzable – modificació dels paràmetres urbanístics de les explotacions pecuàries

Pla Especial Urbanístic PEU-01 Activitats agrícoles comercials